9001_jpg

INTEGROVANÁ POLITIKA

Předmětem podnikání firmy TV Facility group, a.s. je „kompletní facility management“. Vedení společnosti v závislosti na potřebě neustálého zvyšování kvality nabízených služeb a prokázání schopnosti naplňovat veškeré požadavky, které na společnost kladou zainteresované strany, vyhlásilo Politiku Integrovaného systému managementu společnosti, který zahrnuje postupy IMS dle normy ČSN EN ISO 9001:2001, environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a managementu BOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008.

 

Orientace na obchodní partnery

Pro společnost je základním strategickým cílem uspokojovat současné a budoucí potřeby a očekávání zákazníků, a tím zvyšovat podíl na trhu. Trvalé zlepšování se vyžaduje také ve všech oblastech, které se dotýkají ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proto si vedení stanovilo závazek šířit principy prevence a ochrany životního prostředí a BOZP a tyto přenášet na obchodní partnery.

Vedení zaměstnanců

Pro úspěšnou realizaci strategických záměrů zpracovalo a schválilo vedení společnosti tuto politiku, která tvoří rámec pro celkové cíle a směry působení, které prostřednictvím konkrétních programů deklarují jednotlivé kroky potřebné pro zlepšování podmínek pracovního prostředí pro zaměstnance, které umožňuje jejich plné zapojení ve prospěch rozvoje společnosti, a které umožňují přezkoumání a eliminují vliv negativních Environmentálních aspektů a bezpečnostních rizik, které společnost určila a seznámila s nimi všechny zaměstnance, kteří se podílejí na jejich potlačování.
Pravidelným proškolením prohlubujeme povědomí zaměstnanců společnosti k odpovědnosti vůči životnímu prostředí a BOZP.

Procesní zaměření managementu SMJ, EMS a SMBOZP

Vedení společnosti považuje systém za neustále rozvíjející se součást celkového řízení, účinně podporující dosahování strategických záměrů organizace prostřednictvím vhodně nastavených procesů a kontrolních parametrů při jejich naplňování.
Vedení společnosti nastavilo efektivní postupy ve společnosti pro eliminaci negativních vlivů procesů a výrobků na životní prostředí a lidské zdraví. Organizace vyhledala a vyhodnotila rizika, která neustále eliminuje tak, aby dostatečně chránila pracovníky před úrazy, či jinými způsoby poškození zdraví.

Integrovaný systém managementu

Pro naplňování této politiky je ve  společnosti uplatňován, rozvíjen a zlepšován integrovaný systém managementu se zaměřením na účinné a efektivní plnění veškerých jakostních parametrů produktů ve všech fázích realizace obchodních případů, včetně plnění legislativních požadavků trhu a legislativy dotýkající se všech činností společnosti. Tento přístup vede k prevenci znečištění a snižování negativních dopadů naší činností na životní prostředí, BOZP a ke spokojenosti zákazníka.
Dokumentovaný a funkční IMS ve společnosti je trvale prokazatelný zákazníkům, případně jiným externím organizacím, kdy je doložitelné periodické hodnocení souladu s příslušnými právními požadavky a nastavenými parametry systému IMS.


Tomáš Volek
statutární ředitel

ISO 9001

 

ISO 14001

 

ISO 18001

 

SZKT

 

Spolehlivá firma

TV 
Facility Group, a.s. - idatabaze.czRealitní kanceláře a nemovitosti - idatabaze.cz

Aktuality