Naše škola

Zobrazeno: 8388
V roce 1872 se občané Lešan dohodli, že požádají o povolení ke zřízení školy.
Povolení dostali a k Lešanům byly přiškoleny obce Břežany,Vencov a Nová Ves. Dne 16. září 1872 se poprvé v Lešanech vyučovalo. Počet žáků, kteří měli školu navštěvovat byl velký a malý domek čp.20 v Lešanech nestačil. Po dlouhých poradách místní školní rady bylo rozhodnuto, že se vystaví nová školní budova. Peníze na stavbu ale chyběly, a tak se musela místní školní rada obrátit s prosbou o státní podporu – subvenci, která byla udělena v poměrně vysoké částce 3 000,- Zl.r.č. 
 
Škola byla dostavěna koncem roku 1875 a 1. ledna 1876 byla vysvěcena. Stavba stála celkem 7608 zl. Přesto, že školní budova byla velmi pěkná, rodiče posílali své děti do školy velmi nedbale. Na začátku školního roku přišlo ze 186 pouze 24 žáků.  Na vzdělání se hledělo jako na obtíž a břímě, často řekli rodiče učiteli: „ Já neumím nic a jsem živ a můj kluk nemusí to také umět.“  Situace v této době byla velmi smutná. Obyvatelé většinou velmi chudí, potřebovali děti mít doma, aby pomáhaly a nedbalí rodiče je nechávali toulat se po ulicích a do školy je neposílali.
 
 •   • 1872 – 1905 trval školní rok od 1.září do 15.července
 •   • 1884 – byla vichřicí stržena polovina školní střechy
 •   • 1910 – byla zahrada za školou pronajata od obce pro potřeby školy
 •   • 1919-1920 – školní rok trvá od 1. září do 30.června / dosud/
 •   • 1938 – výměna oken , oprava fasády a komínů na škole
 •   • 1942 – Německá vláda vydala vyhlášku o vystěhování obcí na Netvořicku. K těmto obcím připadly i Lešany a Břežany.
 • Toto území mělo sloužit jako vojenské cvičiště SS.
Ve zdejší škole skončilo vyučování 9.července 1942. Četnická hlídka nařídila vyklizení školy do 10.července večer.  Nábytek ze tříd a veškerý inventář byl vyklizen a uskladněn ve škole v Týnci nad Sázavou. V prvním poschodí školy byla zřízena pobočka přesídlovací kanceláře. Ve třídách bylo ubytováno vojsko SS.
 
1945 – byla provedena generální oprava školy po německé okupaci v hodnotě 182 892 Kč. Doplnění inventáře v ceně 124 224 Kč.
 
První školní rok po II. sv. válce byl zahájen 26. listopadu 1945 řídícím učitelem Františkem Brejlou s 52 žáky v jedné třídě.
 
15. ledna 1946 nastoupil na školu výpomocný učitel a žáci byli rozděleni do dvou tříd. Od té doby je škola organizována jako dvoutřídní.
 
 •    • 1950 – byl zřízen vodovod do školy , na WC chodbu.
 •    • 1973 – byla voda zavedena do tříd
 •    • 1986 – byly zbourány dva stávající komíny a postaven komín nový
 •    • 1987 – byla provedena rekonstrukce elektroinstalace a rozšířeno zářivkové osvětlení ve třídách
 •    • 1992 – byla provedena rekonstrukce chlapeckých WC v hodnotě 50 000,- Kč
 •    • 2006 – byla provedena výměna oken a vstupních dveří v budově školy
 •    • 2008 – rekonstrukce dívčích WC , obnova fasády na celé školní budově
 •    • 2010 – klasické tabule byly nahrazeny interaktivními tabulemi v hodnotě 222 195 Kč
 • Finanční prostředky byly získány z projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM.
 •     2019- nefunkční interaktivní tabule jsou využívány jen jako běžné tabule
 •     2020- provedeny rekonstrukce stropů 2 učeben v 1. patře- nové sádrokartonové podhledy a nové osvětlení
 •             - zakoupena nová interaktivní tabule do 1 učebny
 •             - vyrobeny a instalovány vestavěné skříně do tříd, kryty topných těles do tříd a na chodby
 •             - koupeny nové koberce do tříd a školní družiny
 •             - od 1. října 2020 do 30. 9. 2022 jsme zapojeni do projektu ŠABLONY III, ze kterého jsme získali dotaci ve výši 508 788,- Kč, a v němž :
 •                                          ve škole probíhá doučování žáků, tandemová výuka, projektové dny ve škole i mimo školu (žáci mají zdarma zájezd do Mirákula a exkurze)
 •                                          ve školce pracuje školní asistent a probíhají projektové dny ve školce i mimo školku (staší děti mají zdarma zájezd do Mirákula a všechny děti
 •                                                 program s Ekocentrem Hrachov)
 •     2021- rekonstrukce stěn a stropů v učebně v přízemí- sádrokartonové podhledy a nové osvětlení
 •            - zakoupena další interaktivní tabule do učebny v přízemí
 •             - v období od září do prosince jsme poskytovali další doučování žákům i z projektu NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY- podpořeni byli žáci s OMJ a žáci z přechodového
 •                5. ročníku
 •            - v rámci projektu EU ŠABLONY III byly pořízeny:
 •                                           do školy některé výukové pomůcky (soubory knih, hudební nástroje, výukové nástěnné obrázkové tabule, stavebnice, licence k výukovému
 •                                           softwaru)                 
 •                                           do školky lehátka pro děti, molitanová stavebnice, molitanové domino a další pomůcky (ortopedická podlaha, komunikační karty, kostky)
 •           - v rámci dotace PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR- Vybavení ZŠ a MŠ Lešany byly pořízeny:
 •                                           do školy lavice se židlemi, skříň do třídy, židle pro učitele, sušák na výkresy
 •                                           do školky židle pro učitele, sušák na výkresy
 •     2022- v rámci dotace PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR- Vybavení ZŠ a MŠ Lešany byly pořízeny:
 •                                           do školy další interaktivní tabule (všechny třídy jsou plně vybavené)
 •                                           do školky skříně na matrace a lůžkoviny, lehátka s matracemi, stolky na Vv potřeby, odpočinkový kout pro děti, vybavení šatny pro děti
 •             - pokračujeme v doučování žáků v rámici Šablon III (účastní se téměř všichni žáci) i v rámci projektu Národního plánu obnovy (žáci z přechodového 5. ročníku)